Punkty pomiarowe odnotowane na mapie badanej strefy